Allmänna villkor

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga under förutsättning att svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning

Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att ScanCord AB lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls.

Om så begärs skickas det efter lagd beställning en orderbekräftelse med e-post innehållande kundnr och ordernr som du skall använda vid kontakter med oss. Vi ber dig kontrollera beställningen och dina adressuppgifter.

Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning.

Priser

Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive moms & frakt om inte annat anges i artikelbeskrivningen.

För privatpersoner och enskilda företag sker betalning på sätt som anges på hemsidan. För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans godkännande.

Stat, kommun, landsting, aktiebolag (AB), handelsbolag (HB), kommanditbolag (KB) erbjuds betalning mot faktura. Försäljning till bolag/företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med tio (10) % från förfallodagen. Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar. ScanCord AB råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället, oavsett om priserna efter det att order lagts antingen går upp eller ner.

Vi förbehåller oss rätten för eventuella felaktigheter.

Leveranser

Delleverans av order kan ske på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnader för kund.

Alla leveranser till stat, kommun, landsting, aktiebolag (AB), handelsbolag (HB), kommanditbolag (KB) sker via utkörning och till privatpersoner och enskilda företag levereras det till närmaste utlämningsställe, om ej annat har överenskommits. Önskas telefonavisering tillkommer en extra kostnad och leveranstiden förlängs med en arbetsdag.

Normalt görs ett (1) försök att köra ut godset. Utkörning sker mellan 08:00 och 16:00 varje vardag. Finns ingen på plats levereras godset till närmaste terminal för avhämtning. Ny utkörning kan beställas via transportören till en extra kostnad.

Det är köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till ScanCord AB vid beställningstillfället är korrekt, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet.
Beställda men ej utlösta eller hämtade paket debiteras med full frakt, returfrakt samt expeditionsavgift på 80 kr exkl. moms, totalt dock minst 300 kr exkl. moms. Även avgift för avisering till boxadress debiteras i fall detta ingick i ordern.

Utöver ovan sagda tas en avgift ut motsvarande 10 % av varuvärdet, dock lägst 80 kr exkl moms för lagervaror och 100 % av varuvärdet för specialbeställda varor, såsom kundanpassade produkter och beställningar som ej är lagervaror.
Denna avgift avser täcka de kostnader vi haft i samband med effektuering av order, såsom lagerhållning, hantering, packning, återförsel av vara, värdeminskning samt eventuella inkassokostnader. 

För att kunna returnera en vara enligt ångerrätten krävs att du löst ut den.

För leverans utanför Skandinavien, vänligen kontakta vår kundservice.

Försening av leveranser och montering

Om inget annat är avtalat, står köparen själv för montering och installation av produkterna.
Leveranstiden som anges i ordererkännandet vid beställning, kan överskridas med 14 dagar utan att någon särskild ersättning kan krävas.

Förändring av order

Kund äger fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara och eventuell frakt, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerförs.

Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system ej kan ändras.

Avbeställning och annullering

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. ScanCord AB äger motsvarande rätt att annullera en beställning. Effektuering sker på två sätt, vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas, eller att produktion av produkten påbörjats. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig.

Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts in speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör.

En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från ScanCord AB.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt Distansavtalslagen. Enligt nämnda lag gäller att varan skall kunna återlämnas i väsentligen oförändrat skick.

Ångerrätten gäller ej specialbeställda produkter, såsom kundanpassade produkter och beställningar som ej är lagervaror. Observera att konsumenten själv är skyldig att betala returfrakten. ScanCord kommer ej att lösa ut paket mot postförskott.

Innan vara returneras med hänvisning till ångerrätten skall ScanCord kontaktas på kundservice@scancord.net varvid returblankett som ska medfölja returen skickas ut.

Transportskadat gods

Det åligger mottagaren att kontrollera att försändelsen är hel och oöppnad och att antalet kollin överensstämmer med vad som anges på fraktsedeln. Alla avvikelser måste noteras på chaufförens fraktsedel och därefter anmälas till transportföretaget. Vid senare anmälan tar transportföretaget inte emot skadeanmälan, och mottagaren får själv stå för kostnaderna.

Reklamationer

Eventuella reklamationer skall ske inom åtta dagar efter godsets avstämplingsdatum för att mottagaren skall kunna ställa ersättningsanspråk. Retur av varor, som reklamerats av mottagaren, får endast ske efter godkännande från ScanCord AB.

Garanti och reklamation

Om en produkt visar sig vara felaktig eller ej fungerande inom dess garantitid kommer ScanCord, efter eget val, att skicka de delar som behövs för att tillrättalägga felet alternativt kommer ersättningsprodukt att skickas. Denna hantering sker under förutsättning att villkoren för garantier är uppfyllda.

ScanCord täcker inte eventuella arbets- eller materialkostnader som kan komma i samband med utbytet av de felaktiga delarna.Information om eventuella garantitider och gällande villkor finns att läsa på hemsidan.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster.

All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och ScanCord AB kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Force majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från ScanCord AB sida, som gör att ScanCord AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att ScanCord AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Kontakta oss vid frågor

Om du känner dig osäker eller har frågor om din order, ångerrätt, retur eller något annat, kontakta ScanCords kundtjänst på 0415-154 00 så hjälper vi dig.

Klarna

Vi använder Klarna som betalningsleverantör på hemsidan. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.