Integritetspolicy

Uppdaterad: 2018-03-21

Behandlingen av personuppgifter

Du skall alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss hos ScanCord. Vår målsättning är att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig

ScanCord AB är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen för den behandling av personuppgifter som sker inom bolaget och på webbplatsen www.scancord.net.

När sker behandling av personuppgifter?

ScanCord behandlar dina personuppgifter när du

  • Beställer produkter och tjänster
  • Beställer publikationer
  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • Deltar i undersökningar
  • Söker kontakt med oss i övrigt

 

Registrerade uppgifter

När privatpersoner gör beställningar och anmälningar registreras namn, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuellt personnummer. När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på företaget, organisationsnummer, namn på företagets kontaktpersoner, samt adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. ScanCord:s strävan är att inte registrera känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför ett seminarium att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du beställer produkter, tjänster samt publikationer eller nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt klientregister och används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av ScanCord:s tjänsteutbud.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

Vid beställningar kan den information som antecknas i klientregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till person eller företag utanför ScanCord, i den utsträckning det krävs för att utföra beställningen. 

Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in.

Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter skall få ligga kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom ScanCord kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud per e-mail kundservice@scancord.net eller till adressen ScanCord AB, Personuppgiftsombud, Box 137, 242 22 Hörby.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av ScanCord. Du skall i sådant fall begära detta skriftligen till personuppgiftsombudet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktiga eller missvisande, kan du vända dig till personuppgiftsombudet och skriftligen begära ändring.

Besökaridentifiering - cookies och loggar

På vår webbplats används "cookies". "Cookies" är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av "cookies". Den ena är "sessions-cookies" som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är "varaktiga cookies" som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

ScanCord upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in. Denna information lämnas inte ut till utomstående. 

Länkar

På ScanCord:s webbplats förekommer länkar till andra webbplatser, både inom ScanCord nätverk och utanför. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. ScanCord har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.